ПРОМО ПАКЕТ 2 БР. МАГНЕЗИЙ С ВИТ. В КОМПЛЕКС С ПОДАРЪК – АНТИСТРЕС ТОПКА

Things

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания („Промоцията“) се организира и провежда от „Техноком Трейд“ ООД („Организатор“), с ЕИК 130375886, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Карпати“ №10.

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес magnesium.abopharma.info през целия период на Промоцията, като основните условия на промоцията са описани и на опаковката на предлагания промоционален пакет. Информация за промоцията може да бъде получена и на телефон 0884 600581, в работни дни между 10.00 и 17.00 часа.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: magnesium.abopharma.info и от този момент се считат известни на третите лица.

Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Период и териториален обхват на Промоцията

Промоцията стартира на 1 май 2018 г. 00:00:01 часа и ще продължи до 30 юни 2018 г. 23:59:59 часа или до изчерпване на количествата промоционални пакети с подарък антистрес топка, което от двете събития настъпи по-рано. Така посоченият срок на Промоцията не се променя, независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати.

Промоцията се провежда на цялата територия на Република България, във физически обекти – аптеки, както и в аптеките в интернет, които притежават промоционалния пакет и имат разрешението на Организатора да го продават.

Раздел 3. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 16 години, които са клиенти на физическите обекти – аптеките, както и на аптеките в интернет в Република България.

С включването си в Промоцията участниците се обвързват с Правилата, потвърждават, че са ги прочели, разбрали и ги приемат безусловно, както и че се съгласяват да спазват условията и сроковете на Промоцията.

Управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с Организатора на Промоцията или заети в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат забрана да участват в Промоцията.

Раздел 4. Механизъм на промоцията

Промоцията има едно основно направление:

Всеки клиент, който се намира на територията на Република България през посочения период и е клиент на физическите обекти – аптеки или на онлайн аптеките – участници в настоящата Промоция, има право да закупи промоционален пакет от 2 бр. Продукти на Абофарма – „Магнезий с витамин В Комплекс“, в който промоционален пакет е включен и подарък – 1 (един) брой антистрес топка.

Снимката на подаръка има илюстративен характер. Антистрес топката може да бъде в различен размер и цвят, в зависимост от наличностите.

Подаръкът не може да бъде заменян за левовата му равностойност и не може да бъде разменян с друг.

Промоционалният пакет има специална опаковка, на която са указани всички изискуеми от законите на Република България реквизити, необходими за законосъобразното продаване на промоционалния пакет в местата за продажба (физически аптеки и интернет аптеки).

 

Подаръкът е с пазарна стойност под 1 лв.

Оповестяването на промоцията може да се извърши по един или няколко от следните начини:

1. На адрес magnesium.abopharma.info в интернет.

2. На място във физическите аптеки в страната, които изберат да участват в настоящата Промоция – чрез рекламен плакат, чрез излагане на промоционалния пакет на рафта в аптеката или чрез устно информиране на клиента от страна на фармацевта.

3. С реклама по телевизията, в избрани радиостанции и в интернет.

Раздел 5. Отговорност

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми при закупуването на промоционалния пакет, липса на наличности от него в определени аптеки в страната или онлайн или отказ на определени аптеки да заредят промоционалния продукт.

Организаторът не носи отговорност при дефект на подаръка към промоционалния пакет, както и за настъпили вреди/щети от него.

Раздел 6. Защита на личните данни

За осъществяването на промоцията не се събират, не се изискват и не се съхраняват лични данни от клиентите, които пожелаят да закупят промоционалния пакет, обект на настоящата Промоция.

Раздел 7. Решаване на спорове

В случай че възникнат спорове между Организатора и Участниците в промоцията, те ще бъдат решавани по взаимно съгласие. Ако решение по взаимно съгласие е невъзможно, страните ще решат спора чрез компетентния съд в гр. София.

 

Раздел 8. Приложимо право

Настоящите Официални правила се подчиняват на и се тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.